Úvod |  Přihlásit

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, pokud není uvedeno jinak. Uvedené ceny platí do odvolání nebo vyprodání zboží, pokud není uvedeno jinak. Použití prostředků komunikace na dálku je pro kupujícího bezplatné.


Objednání zboží


Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní  e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a přihlašovací e-mail pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.


Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky


Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.


Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu (prodávající) může po dohodě s kupujícím stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dovážet, případně se výrazným způsobem změní jeho cena.  Pokud zákazník již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.


Dodání zboží


Zboží je standardně expedováno do 7 pracovních dnů. U méně běžného zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dodacích lhůtách malovýrobců či dovozců, kde zboží může být expedováno v rozmezí 7-30 dnů. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Dodání je možné po celé České republice.


Způsoby platby


Platba předem převodem z účtu popř. platba složenkou typu „A“ České pošty.

Dobírkou - platba přepravci (Česká pošta) při převzetí zásilky.

Způsoby doručení


Českou poštou.

Cena za doručení


Poštovné je účtováno dle hmotnosti zásilky a platného tarifu České pošty. Ke každé zásilce je připočten manipulační poplatek 35,-Kč. Při doručení zboží na dobírku prostřednictvím České pošty je účtováno dobírečné ve výši 34,- Kč. Při ceně zboží vyšší než 2000,-Kč hradí poštovné prodejce.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží


U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující podle občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu.

Vrácené zboží musí být buď zabalené v originálních obalech nebo alespoň dostatečně zabezpečeno proti poškození i znehodnocení a to spolu s veškerým příslušenstvím. Pokud spotřebitel zboží použil, ba dokonce i částečně opotřeboval (byla hodnota zboží snížená), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury s uvedením čísla účtu, na který má být vrácena platba za zboží. Následně budou zákazníkovi převedeny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Na vyžádání bude vracená hotovost zaslána složenkou.

Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.*)


Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle předchozího odstavce se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží


Odpovědnost za správnost údajů


Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.


Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.


Reklamace


Reklamace se řídí platným reklamačním řádem (viz níže).


REKLAMAČNÍ ŘÁD


internetového obchodu MM-hobby


Čl. I


Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupené v internetovém obchodě MM-hobby. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. K dodávanému zboží se vztahuje záruční lhůta v délce trvání 24 měsíců, pokud u příslušného zboží není poskytnuta záruční lhůta delší.

Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Toto oznámení je možné učinit prostřednictvím  e-mailu na adrese mm-hobby@seznam.cz nebo doporučeným písemným podáním prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti. Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží, neučiní-li se tak, zboží se považuje za bezvadné, bezchybné a kompletní, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku. Reklamaci je možno uplatnit i v sídle firmy MM-hobby.Čl. II

Pro uplatnění reklamace je třeba:

1. doložit doklad o nákupu zboží

2. doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu, pokud to není možné, tak do obalu odpovídajícího povaze věcí

3. přesný popis závady

Kupující má právo, aby byla vada na zboží v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo její části. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na slevu, výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat  z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3 x stejná uznaná vada nebo 3 různé vady současně, popř. nebyla-li vada odstraněna v zákonem stanovené lhůtě. Pro dodržení záruční lhůty je nutno odeslat reklamované zboží k rukám prodávajícího bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 3 dní od oznámení reklamace prodávajícímu.  

Ostatní ustanovení občanského zákoníku týkající se odpovědnosti za vady prodané věci (§ 619 a násl. zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, v platném znění) tímto nejsou dotčena.

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické nebo písemné dohody, případně bude vrácena hotovost na bankovní účet kupujícího nebo vyplacena poštovní složenkou.


Čl. III

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.3.2008 a platí na území České republiky.

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 MM-hobby, Závišova 1057, 272 01, Kladno, IČO: 76112837


zpět